Copyright

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluiten Safe Products en de redactie en medewerkers van deze site iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

© Copyright 1995-2020  Safe Products.
 Alle rechten voorbehouden.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Safe Products worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.
Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Safe Products.
Weezenhof 3453
6536 GP Nijmegen
info@safe-products.nl 

Bepaalde links in deze site leiden naar andere sites op servers van derden waarover Safe Products geen controle heeft. Daarnaast leiden links van andere sites naar de site van Safe Products. Safe Products  waarborgt niet de juistheid en accuraatheid van de informatie vervat in dergelijke servers. Tevens impliceert Safe Products geen goedkeuring of betrokkenheid, hetzij direct of indirect, met betrekking tot de inhoud van deze sites, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.